Search form

Lokas 19:20

20Kamhan mindateng ya ikatlong sogoonon. Nagabaribad iza ka hari nagalaong nga Sinyor, wani ya insarig mo kanao nga impotos gazed sokad ka pagpanaw mo

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index