Search form

Lokas 19:22

22Minsambag ya hari nga maonga iko. Ya saba mo kanao anikay anhokom kanmo. Kon matood ya baribad mo nga an-ani hao ka wara nao itanem daw anhipes hao dizan ka wara nao ipegas

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index