Search form

Lokas 19:26

26Minsambag ya hari nga sabten mazo nga kon masarigan ya tao ka mga insarig nao dizan kanangiza magadogangan pen gazed hao ya insarig nao kanangiza. Piro kon diri masarigan ya tao magakaw-en gazed nao kanangiza ya tanan mga insarig nao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index