Search form

Lokas 19:27

27Kamhan ya kanaong kaibahan nga diri ansogot kanao nga haoy magahari kaniran iated siran ngarini kanao. Pamatazen siran dini ka pagseleng nao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index