Search form

Lokas 19:29

29Pagpasinged naiza dizan mindateng di siran ka dowang ka bariyo nga Bitpahi daw Bitani dizan tenged ka bobong nga inngaranan ka Olibo. Kamhan minsogo si Hisos ka toong sinarigan nga dowa siran

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index