Search form

Lokas 19:39

39Kamhan ya mga Parasiyo dizan ka kataohan minlaong siran kan Hisos nga Maistro, papaheneken mo ya kanmong mga sakop.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index