Search form

Lokas 19:43

43Andateng matood ya tirmino kon libotan kamo na kamazong mga kaaway. Libotan gazed kamo ka kanirang mga harominta ka paggira daw mga soldaw. Kamhan diri kamo makalayas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index