Search form

Lokas 19:46

46Minlaong iza kaniran nga may daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya kanaong lagkaw ani ya lagkaw ka pagpangamozo na mga tao kanao ambaza kay inhinang di mazo iton ka datnganan na mga tolisan nga nagapanlimbong ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index