Search form

Lokas 19:47

47Pagkakamhan kaiza aldaw-aldaw dizan ka dakolang lagkaw na Diyos nagasindo si Hisos ka mga tao. Kamhan patazen iza kontana na mga oloolo na mga pari daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga oloolo na mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index