Search form

Lokas 19:5

5Pagpakatenged ka ni Hisos dizan ka liwaan minhangad iza ngandaked. Kamhan minpanaba iza kan Zakiyas nga Zakiyas, magtena ko pagdali kay ambisita hao ka kanmong lagkaw koman nga aldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index