Search form

Lokas 19:8

8Kamhan dizan kan Hisos mintindeg si Zakiyas daw minlaong nga Ginoo, gosto hao magapanhatag ka katenga na kanaong mga betang dizan ka mga pobri. Kamhan dizan ka bisan sin-o ya in-oswagan nao ka bohis palabwan nao ka opat ya bazad nao kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index