Search form

Lokas 19:9

9Minsambag si Hisos nga koman nga aldaw dini ka tanan inhel-an mo mahatagan na Diyos ka bag-ong kinabohi nga diri mawara kay mintoo iko ka kanaong mga panaba. Kamhan iko ya matood nga kaliwat ni Abraham kay matood ya pagtoo mo ka Diyos singed ka pagtoo ni Abraham.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index