Search form

Lokas 2

1Wani ya panan-og mahitenged ka pagkatao ni Hiso Kristo. Na, ka wara pen matao si Hisos may labaw nga hari nga si Sisar Agosto ya ngaran daw taga Roma iza. Kamhan may sogo naiza nga ipalista ya ngaran na tanan mga Yodayo dazaw ambazad siran ka bohis. 2Primirong lista iton ka pagkagobirnador ni Kiriniyo ka lopa nga Siriya. 3Kamhan namanaw ya tanan mga tao ngaro ka mga longsod nga tagsa tagsa kaniran nga nataohan na kanirang mga ama kay anpalista siran pag-izaiza.

4Kamhan dizan ka Nazarit nga longsod doro ka lopa nga Galiliya minpanaw si Hosi ngaro ka Bitlihim nga longsod doro ka lopa nga Yoda kay ya Bitlihim ani ya nataohan na toong apo nga si Dabid nga karaang hari. 5Doro di si Hosi magpalista ka toong ngaran daw si Mariya nga toong asawhenen nga nakabdesan na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

6Na, ka dizan pen siran mindateng di ya tirmino ni Mariya ka pag-anak. 7Sirado gazed ya kolanganan kamhan dizan ka sironganan ka mga baka min-anak si Mariya ka panganay nga amaama. Pagpotos naiza ka bata ka lampin inpabentag dazon dizan ka pakananan na baka kay wara di ya logar dizan ka kolanganan.

8Na, dizan ka samsamanan tenged ka Bitlihim may mga nagabantay ka mga karniro ka pagkakahabzen. 9Kahabzen pen ngani dizan kaniran waton di baza ya isang sinogo nga garing ka Diyos. Kamhan nasirawan gazed siran ka kapawa nga garing daked ka Diyos. Kamhan nabereng gazed siran kon sin-o iton? 10Kamhan minlaong ya sinogo kaniran nga diri kamo magkahaldek kay nagadara hao ka balita nga madazaw nga makasaza gazed ka tanan mga tao. 11Kay natao di ya kamazong Manlolowas nga si Kristo nga Ginoo. Kamhan ya nataohan naiza nga bata ani ya longsod nga Bitlihim nga nataohan ni Dabid nga karaang hari. 12Na, wani ya makilalhan kaiton nga bata. Pangitan mazo iza nga inpotos ka lampin daw nagabentag dizan ka pakananan na baka. Ani ini ya inlaong na sinogo dizan ka mga nagabantay ka mga karniro. 13Kamhan nagatipon dazon ya mga mataed nga tagalangit dizan ka sinogo. Nagapahisaza siran ka Diyos nga nagalaong nga 14sazaen ta ya Diyos nga nagahela daked ka langit kay palinawen naiza ya hinawa na mga mataed nga tao dimbaba ka kalibotan. Nakaangay gazed iza kaniran. Ani ini ya insaza niran. 15Kamhan min-oli siran ngandaked ka langit.

Kamhan namagsabot ya mga magbantazay ka mga karniro nga mamanaw di kita mazo ngaro ka longsod nga Bitlihim kay pangitan ta ya bata nga impanan-og kanta na sinogo nga garing ka Diyos. 16Kamhan minpanaw dazon siran. Pagdateng niran doro ka nataohan na bata nakitan niran si Mariya daw si Hosi daw ya bata. Impabentag di matood ya maimpis dalem ka pakananan na baka. 17Kamhan impanan-og niran ya pakahagdam na Diyos kaniran mahitenged kaiton nga bata. 18Nabereng gazed ya mga manalingahay ka panan-og na mga magbantazay 19piro inbetang ni Mariya ya kanirang mga panaba dalem ka toong hena-hena. 20Kamhan nangoli ya mga magbantazay ka kanirang mga bohi. Nagakanta siran ka pagsaza ka Ginoo. Minsaza sab siran ka kanirang nakitan hasta ya kanirang nabatian garing ka sinogo na Diyos.

21Na, pagdateng ka ikawalong ka aldaw ka pagpatori niran ka bata inngaranan matood kan Hisos kay ani ya insogo ni Gabril kan Mariya ka wara pen iza makabdesi. 22-24Pagkadogay kaiza minpanaw si Mariya daw si Hosi ngaro ka siyodad nga Hirosalim. Indara niran si Hisos kay ipakita iza ka pari dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos dazaw isarig iza ka Diyos. Ani ini ya inhinang niran kay kawandini pen impasoyat na Diyos kan Moysis nagalaong nga ya bata nga panganay isarig iza ka Diyos. Kamhan iza gazed ya antoman ka mga balaed na Diyos. Inhatag sab nin Mariya ka pari ya isang ka paris nga limokon dazaw ihalad naiza ka Diyos kay balaed ini nagalaong nga ya babazi nga bag-o pen min-anak kinahanglan ipahalad ya isang ka paris nga limokon kon ya dowang bolos nga salapati ka Diyos dazaw mahinglo di ya lawas na babazi dizan ka pagseleng na Diyos.

25Na, dizan ka Hirosalem may tao inngaranan kan Simiyon. Nagatoman gazed iza ka mga sogo na Diyos. Madazaw gazed ya pagpangalagad ka Diyos. Nagatagad iza ka pagtabang na Diyos ka mga kaliwatan ni Israil. Inharian sab iza na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. 26Minpakahagdam sab ya Ispirito kan Simiyon nga diri iza mapatay keteb ka pagkita naiza kan Kristo nga hari nga pinili na Diyos. 27Na, pagtandeg na Ispirito ka hinawa ni Simiyon minseled di iza ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan mindateng disab ya ginikanan ni Hisos nga nagadara ka kanirang maimpis kay inhinang niran ya batasan niran ka pagtoman ka sogo na Diyos. 28Kamhan ingeel ni Simiyon si Hisos daw nagapasalamat iza ka Diyos nga nagalaong nga 29Ginoo, hatagan mo hao nga kanmong sogoonon ka kalinaw ka kanaong pagkapatay kay mintoman di ya saad mo kanao 30kay minkita di gazed hao ka Manlolowas nga makalibri ka kanmong mga sakop ka silot ka kanirang mga sala. 31Iko ya min-andam ka toong pagdateng dini ka tanan mga tao. 32Dizan ka mga tao nga diri kon Yodayo ilawan ni Hisos ya dalan nga minpasinged ngaro ka matood nga Diyos. Dini kanta nga mga Yodayo dakola ya kantang ngaran kay-an kay si Hisos ani ya kantang angay nga Yodayo. Ani ini ya inlaong ni Simiyon.

33Kamhan nabereng gazed ya ama daw ina ni Hisos ka inlaong ni Simiyon mahitenged kan Hisos. 34Kamhan minpanarangin si Simiyon kaniran. Kamhan dizan kan Mariya nga ina na bata minlaong iza nga ining bataa ani ya impili na Diyos. Iza ya anpabelag ka isa daw isa nga mga mataed nga Yodayo. Ya mga ampasakop kanangiza mahatagan siran ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Ya mga ansopak kanangiza pakarohon siran ka silotanan nga diri mapareng nga laga. Bisan iza ya pinili na Diyos sopaken iza na mga mataed nga tao. 35Dizan kanangiza impakita ya kanirang mga hena-hena nga tinago. Kamhan, Mariya, masakit gazed ya kanmong beet kay-an singed ka doltan ya kanmong debdeb ka lodzo pagsopak na mga tao kan Hisos. Ani ini ya inlaong ni Simiyon.

36Kamhan dizan disab may babazi nga propita na Diyos. Si Ana ya ngaran. Ya toong ama si Panwil nga kaliwat ni Asir. Malaas di gazed si Ana. Pitong ka toig ya toong pagkaminze. 37Kamhan nabalo iza. Kamhan kawaloan nga ka toig may opat ya toong pagkamalaas. Kada aldaw daw kada kahabzen nagahela si Ana dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos kay nagapangalagad iza ka Diyos. Ya batasan naiza nagaanget iza ka makaen dazaw ampangamozo iza ka Diyos. 38Na, ka nagapanaba pen si Simiyon kan Mariya mindateng disab si Ana. Kamhan nagapasalamat iza ka Diyos kay natao di si Hisos. Kamhan dizan ka mga Yodayo nga nagatagad ka pagpabalik na Diyos kaniran ka paghari ka kanirang siyodad nga Hirosalem minpanan-og si Ana mahitenged kan Hisos.

39Pagkakamhan ni Hosi daw si Mariya pagtoman ka mga sogo na Ginoo nangoli siran ka Nazarit doro ka Galiliya. 40Kamhan minsolig ya bata nga si Hisos. Mabaskeg ya toong lawas daw dakola isab ya toong kahagdamanan kay impanaranginan iza na Diyos ka madazaw.

41Na, kada toig minbalik ya ginikanan ni Hisos ka siyodad nga Hirosalem kay mamista siran. Kamhan inhinang na mga Yodayo ya batasan niran ka pagpan-ihaw ka mga nati na karniro. 42Kamhan izang toig min-iba si Hisos ka toong ginikanan pagpamista niran doro ka Hirosalem kay napolo may dowa nga ka toig di iza. 43Pagkaliwas ka na pista minpabilin si Hisos doro ka Hirosalem. Kamhan wara mahagdam ya toong ginikanan. 44Silaong niran nga dizan iza ka mga mataed nga namanaw nga tao. Pagpanaw niran ka isang aldaw dizan ka kanirang mga lomon daw mga kaibahan nagapakigkita gazed siran kan Hisos 45piro wara niran makiti. Kamhan minbalik siran ka Hirosalem dazaw pangotanhen kon hain sa waro si Hisos. 46Pagdateng ka ikatolong aldaw nakitan niran si Hisos dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Nagalo-to iza dizan ka mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Nagapanalinga iza ka kanirang sindo. Kamhan may mga pangotana naiza kaniran. 47Kamhan nabereng ya tanan mga manalingahay kay madazaw gazed ya mga sambag ni Hisos ka mga maistro. 48Bisan ya ginikanan ni Hisos nabereng siran kamhan nagalaong ya ina nga Dong, kay ono sa ya nahinang mo kanami? Kami ni ama nangita gazed kanmo kay dakola ya kawied nami. 49Minsambag si Hisos nga kay ono sa nangita sa kamo kanao? Kay ono sa wara kamo mahagdam nga kinahanglan dini ka hao ka lagkaw na kanaong Ama? 50Piro wara siran makasabot ka toong sambag kaniran. 51Kamhan min-oli si Hisos ka Nazarit iba ka toong ginikanan. Mintoo isab iza kaniran. Kamhan wara malipat ya toong ina ka mga inhinang ni Hisos. 52Na, pagsolig ni Hisos mindakola ya toong kahagdamanan. Inpanaranginan gazed iza na Diyos. Nakaangay isab ya mga tao kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index