Search form

Lokas 2:1

1Wani ya panan-og mahitenged ka pagkatao ni Hiso Kristo. Na, ka wara pen matao si Hisos may labaw nga hari nga si Sisar Agosto ya ngaran daw taga Roma iza. Kamhan may sogo naiza nga ipalista ya ngaran na tanan mga Yodayo dazaw ambazad siran ka bohis.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index