Search form

Lokas 2:10

10Kamhan minlaong ya sinogo kaniran nga diri kamo magkahaldek kay nagadara hao ka balita nga madazaw nga makasaza gazed ka tanan mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index