Search form

Lokas 2:11

11Kay natao di ya kamazong Manlolowas nga si Kristo nga Ginoo. Kamhan ya nataohan naiza nga bata ani ya longsod nga Bitlihim nga nataohan ni Dabid nga karaang hari.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index