Search form

Lokas 2:15

15Kamhan min-oli siran ngandaked ka langit.

Kamhan namagsabot ya mga magbantazay ka mga karniro nga mamanaw di kita mazo ngaro ka longsod nga Bitlihim kay pangitan ta ya bata nga impanan-og kanta na sinogo nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index