Search form

Lokas 2:20

20Kamhan nangoli ya mga magbantazay ka kanirang mga bohi. Nagakanta siran ka pagsaza ka Ginoo. Minsaza sab siran ka kanirang nakitan hasta ya kanirang nabatian garing ka sinogo na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index