Search form

Lokas 2:22-24

22-24Pagkadogay kaiza minpanaw si Mariya daw si Hosi ngaro ka siyodad nga Hirosalim. Indara niran si Hisos kay ipakita iza ka pari dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos dazaw isarig iza ka Diyos. Ani ini ya inhinang niran kay kawandini pen impasoyat na Diyos kan Moysis nagalaong nga ya bata nga panganay isarig iza ka Diyos. Kamhan iza gazed ya antoman ka mga balaed na Diyos. Inhatag sab nin Mariya ka pari ya isang ka paris nga limokon dazaw ihalad naiza ka Diyos kay balaed ini nagalaong nga ya babazi nga bag-o pen min-anak kinahanglan ipahalad ya isang ka paris nga limokon kon ya dowang bolos nga salapati ka Diyos dazaw mahinglo di ya lawas na babazi dizan ka pagseleng na Diyos.

25Na, dizan ka Hirosalem may tao inngaranan kan Simiyon. Nagatoman gazed iza ka mga sogo na Diyos. Madazaw gazed ya pagpangalagad ka Diyos. Nagatagad iza ka pagtabang na Diyos ka mga kaliwatan ni Israil. Inharian sab iza na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index