Search form

Lokas 2:32

32Dizan ka mga tao nga diri kon Yodayo ilawan ni Hisos ya dalan nga minpasinged ngaro ka matood nga Diyos. Dini kanta nga mga Yodayo dakola ya kantang ngaran kay-an kay si Hisos ani ya kantang angay nga Yodayo. Ani ini ya inlaong ni Simiyon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index