Search form

Lokas 2:34

34Kamhan minpanarangin si Simiyon kaniran. Kamhan dizan kan Mariya nga ina na bata minlaong iza nga ining bataa ani ya impili na Diyos. Iza ya anpabelag ka isa daw isa nga mga mataed nga Yodayo. Ya mga ampasakop kanangiza mahatagan siran ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Ya mga ansopak kanangiza pakarohon siran ka silotanan nga diri mapareng nga laga. Bisan iza ya pinili na Diyos sopaken iza na mga mataed nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index