Search form

Lokas 2:36

36Kamhan dizan disab may babazi nga propita na Diyos. Si Ana ya ngaran. Ya toong ama si Panwil nga kaliwat ni Asir. Malaas di gazed si Ana. Pitong ka toig ya toong pagkaminze.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index