Search form

Lokas 2:38

38Na, ka nagapanaba pen si Simiyon kan Mariya mindateng disab si Ana. Kamhan nagapasalamat iza ka Diyos kay natao di si Hisos. Kamhan dizan ka mga Yodayo nga nagatagad ka pagpabalik na Diyos kaniran ka paghari ka kanirang siyodad nga Hirosalem minpanan-og si Ana mahitenged kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index