Search form

Lokas 2:4

4Kamhan dizan ka Nazarit nga longsod doro ka lopa nga Galiliya minpanaw si Hosi ngaro ka Bitlihim nga longsod doro ka lopa nga Yoda kay ya Bitlihim ani ya nataohan na toong apo nga si Dabid nga karaang hari.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index