Search form

Lokas 2:44

44Silaong niran nga dizan iza ka mga mataed nga namanaw nga tao. Pagpanaw niran ka isang aldaw dizan ka kanirang mga lomon daw mga kaibahan nagapakigkita gazed siran kan Hisos

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index