Search form

Lokas 2:52

52Na, pagsolig ni Hisos mindakola ya toong kahagdamanan. Inpanaranginan gazed iza na Diyos. Nakaangay isab ya mga tao kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index