Search form

Lokas 20

1May isang aldaw nagatoldo pen si Hisos ka mga tao dizan ka dakolang lagkaw na Diyos. Nagawali iza kaniran ka sindo nga garing ka Diyos. Kamhan may mga minkarini kanangiza nga mga oloolo na mga pari daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga malaas. 2Kay anlaong siran kan Hisos nga panabaen mo kami daw hain garing ya katenged mo ka pagbogaw ka mga tao kahabi? Daw sin-o ya minhatag kanmo ka katenged ka pagpadazon ka kanmong mga hinang dini kanami? 3Minsambag si Hisos nga wani sab ya pangotana nao kamazo. Magsambag naa kamo. 4Daw hain garing ya katenged ni Howan ka pagpamenzag ka mga tao? Daw garing iton ka Diyos kon garing iton ka tao?

5Kamhan namagsabot siran kon ono sa kontana ya kanirang isambag. Namaglaong siran nga kon ansambag kita nga garing ka Diyos ya katenged ni Howan basi long-on kita ni Hisos nga kay ono sa nga diri sa kamo antoo kan Howan? 6Piro kon ansambag kita nga garing ka tao ya katenged ni Howan pamookon kita na mga tao kay mintoo gazed siran nga si Howan ya matood nga propita na Diyos. 7Kamhan minsambag siran kan Hisos nga wara kami mahagdam. 8Kamhan minsambag isab si Hisos nga diri sab hao ampanan-og kamazo kon hain garing ya kanaong katenged ka pagpadazon ka kanaong mga inhinang.

9Pagkakamhan ni Hisos pagsambag ka mga maistro minsogod iza pagpamolinged ka mga tao nga nagalaong nga may isang tao nga mintanem ka oma nga tamnanan ka mga obas. Kamhan nandapit iza ka mga saop. Kamhan minpanaw iza ngaro ka laing dapit. Dogay iza makaoli. 10Pagkahapit di anihen ya mga obas impakaro naiza ya toong sogoonon kay pakaw-en di kontana naiza ka toong mga kabahinan. Kamhan pagdateng na sogoonon ka mga saop indakep hinoa niran. Kamhan imbonalan. Impaoli sab wara katagi. 11Ka wara pen madogay insogo disab pagpakaro ya laing sogoonon. Piro imbonalan gihapon niran diri tahodon. Impaoli sab, wara katagi. 12Kamhan insogo pen ya ikatlong sogoonon. Piro intigbas iza niran. Kamhan intimbag ngaro ka gawas. 13Pagkakamhan kaiza minlaong ya tag-iza ka toong hena-hena nga an-ono sa hao koman? Pakarohen nao ya kanaong maanak nga naazakan kay tahodon gazed niran ya kanaong maanak. 14Kamhan pagpakakita na mga sakop nga wani di kaan andateng di ya maanak na tag-iza namagsabot dazon siran nga waton di ngarini kanta ya maanak na tag-iza nga magdawatay kay-an kaini nga lopa nga toong irinsiya. Hala, pamagpatazen ta iza kay dazaw kita ka mazoy makapolos ka pagpanag-iza kaini nga lopa. 15Kamhan impamagtagenan matood niran ya maanak. Intimbag niran ya toong lawas ngaro ka gawas na alad na tanem. Kamhan impamagpatay niran. Na, daw magaono sa koman ya tag-iza ka lopa kaniran? 16Ankaro pen iza ka toong mga sakop kay patazen gazed naiza siran. Kamhan pasaopan naiza ya tanem ka lain.

Pagpakabati ka niran ka inpamolinged ni Hisos minlaong siran nga porbida! 17Minseleng si Hisos kaniran daw nangotana daw ono sa lamang ya daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya matimgas nga bato nga inbizaan na mga minhinang ka lagkaw ani ya nahinang nga sinarigan ka pagparig-en ka primirong ogdok na lagkaw. 18Bisan sin-o ya makadasmag kaiton nga matimgas nga bato mangabari ya toong bekeg. Kamhan bisan sin-o ya madateng naiton nga matimgas nga bato ka pagkaligid magemek gazed ya toong lawas. Kilalhen mazo nga ya dakolang matimgas nga bato nga inbizaan mazo ani hao.

19Pagpakabati ka na mga maistro daw ya mga oloolo na mga pari nakasabot siran nga naigo siran ka pamolinged ni Hisos. Kamhan pamagdakpen niran kontana si Hisos piro nahaldek siran ka mga tao. 20Kamhan inpaniidan gazed niran si Hisos. Impakaro sab niran ya mga iba nga Parasiyo kay magapatihinang ka beetan kay magalit-agen kontana si Hisos pagpanaba dazaw isombong iza doro ka gobirnador. 21Kamhan nangotana siran kan Hisos nga Maistro, mahagdam kami nga madazaw ya pagsindo mo ka mga tao. Matood isab ya mga panaba mo. Bisan ono ya katenged na tao waray pinalabi mo pagsindo mo kaniran ka matood nga garing ka Diyos. 22Na, panabaan mo kami. Daw makalapas kami ka balaed na mga Yodayo kon ambazad kami ka bohis dizan kan Sisar nga hari nga nakadaeg ka kantang lopa? Daw ambazad kami kon diri?

23Na, mahagdam si Hisos nga daeten iza kontana agon minlaong iza kaniran nga 24ipakita mo kanao ya isang palata nga kowarta. Kamhan nangotana iza nga daw kanin-ong bayho ini ka kowarta? Daw kanin-ong ngaran ya insoyat dini? Minsambag siran nga kan Sisar gazed iton. 25Minsambag si Hisos nga bayri mazo ya azoon ni Sisar kamazo. Bayri sab mazo ya azoon na Diyos kamazo. 26Kamhan minpahenek di lamang ya mga maistro kay nabereng siran kay waray sazep ni Hisos ka pagsambag kaniran dizan ka nabatian na mga tao.

27Pagkakamhan kaiza minkarini disab kan Hisos ya mga maistro na mga Yodayo ani ngaran ya Sadosiyo. Ya kanirang toldoan ya mga namola di nga tao diri gazed mabohi pagbalik garing ka lebeng. 28Na, nangotana siran kan Hisos nga Maistro, ya kanaming karaan nga si Moysis imbilinan sa kami ka soyat kay nagatogon kanami nga kon mapatay ya isang tao kamhan imbilin ya asawa piro waray maanak kinahanglan ya lomon na napatay anikay makapangasawa ka toong ipag nga nabalo di dazaw ampanganak. Kamhan mabohi ka ya ngaran na toong magorang nga napatay. Ani ini ya togon ni Moysis kanami.

29Na, izang mahon-a pen may maglomon nga pitong ka amaama. Naminze di ya kamagorangan. Kamhan napatay di iza ka waray maanak. 30Kamhan ya toong asawa nga nabalo di impangasawa na primirong manghod. Pagkakamhan kaiza napatay kasab ya primirong manghod nga waray maanak. 31Singed kaiton ya kahimtang na ikadowang manghod keteb ka gipos-an. 32Pagkahorot niran pagkapatay anipen mapatay ya babazi nga nabalo ka pitong ka maglomon. 33Na, Maistro, wani ya pangotana nami kanmo kay mintoldo iko nga may tirmino ka pagbohi ka mga tao nga nangapatay. Daw kanin-ong asawa itong babazi kon mabohi pag-isab ya mga namagsonodsonod nga pitong ka maglomon kay iza ya asawa nirang tanan?

34Minsambag si Hisos nga ya mga amaama daw babazi dini ka kalibotan magminzeay siran. 35Piro ya mga madazaw nga tao nga inbohi na Diyos pagbalik kay-an garing ka lebeng diri di siran magminzeay. 36Kay singed siran ka mga taga langit nga sogoonon na Diyos kay diri siran mapatay kawanihen ka. Agon waray kinahanglan ka pagpanganak kay anhela siran daked ka hel-anan na Diyos kay mga maanak di siran na Diyos. 37Mahimo gazed ya pagpabohi na Diyos ka mga tao pagbalik garing ka lebeng. Kay bisan si Moysis nga karaang tao, minsoyat iza daan nga nagalaong nga izang mahon-a pen mintindeg iza dizan tenged ka sagbet nga dogihen nga nagalaga. Kamhan may nabatian naiza nga saba na Diyos nga garing ka sagbet nagalaong nga hao nga Diyos ani ya hawagenen na kamazong mga karaan nga si Abraham daw si Isak daw si Hakob. Ani ini ya impasoyat na Diyos. 38Kamhan bisan patay di ya mga karaan magahawagen pen niran ya Diyos kay bohi ka siran daked. Kamhan iza ya Diyos na mga bohi nga tao, diri kon Diyos na mga patay. Kamhan dizan ka pagseleng na Diyos mabohi ya tanan mga tao, bisan patay di ya kanirang lawas.

39Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba kaniran minsambag ya mga maistro nga Maistro, madazaw gazed ya mga panaba mo. 40Kamhan sokad kaiton wara gazed siran makasigi pagbalik pagpangotana kan Hisos.

41Kamhan minlaong si Hisos kaniran pag-isab nga diri kon matood ya kamazong intoldo nga kaliwat ka lamang ni Dabid si Kristo. 42Kay dizan ka mga daan insoyat ni Dabid inngaranan ka Salmo minngaran si Dabid kan Kristo nga toong Ginoo. Kay minlaong iza nga ya Diyos ani ya minpanaba ka kanaong Ginoo nga lomo-to ko naa dini ka kanaong too 43hangtod ka pagpakadaeg nao ka kanmong mga kaaway. Ani ini ya daan mga panaba ni Dabid mahitenged kan Kristo nga hari nga pinili na Diyos. 44Kamhan kon minngaran si Dabid kan Kristo nga toong Ginoo daw ono say toong pagkakaliwat ka lamang ni Dabid?

45Kamhan minlaong si Hisos ka toong mga sakop dizan ka nabatian nga mga tao 46nga maghamarag kamo ka batasan na mga maistro ka mga Yodayo. Kay ambado siran ka mga ataas nga bado. Kamhan an-azi siran dizan ka mirkado kay naazak gazed siran nga madazaw ya pag-abiabi na mga tao kaniran. Kada pagpista daw kada pagsingba naazak siran kon palo-toon siran ka magazong dapit. 47Kamhan magapanlimbong sab siran ka mga balo nga babazi dazaw makaangken siran ka kanirang mga irinsiya. Kamhan magapaataasen niran ya kanirang pagpangamozo ka Diyos dazaw komoton niran ya kanirang mga sala. Agon pahamtangan siran na Diyos ka silot pagdakola ka silot naiza ka iba nga mga tao nga nakasala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index