Search form

Lokas 20:1

1May isang aldaw nagatoldo pen si Hisos ka mga tao dizan ka dakolang lagkaw na Diyos. Nagawali iza kaniran ka sindo nga garing ka Diyos. Kamhan may mga minkarini kanangiza nga mga oloolo na mga pari daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga malaas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index