Search form

Lokas 20:10

10Pagkahapit di anihen ya mga obas impakaro naiza ya toong sogoonon kay pakaw-en di kontana naiza ka toong mga kabahinan. Kamhan pagdateng na sogoonon ka mga saop indakep hinoa niran. Kamhan imbonalan. Impaoli sab wara katagi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index