Search form

Lokas 20:13

13Pagkakamhan kaiza minlaong ya tag-iza ka toong hena-hena nga an-ono sa hao koman? Pakarohen nao ya kanaong maanak nga naazakan kay tahodon gazed niran ya kanaong maanak.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index