Search form

Lokas 20:14

14Kamhan pagpakakita na mga sakop nga wani di kaan andateng di ya maanak na tag-iza namagsabot dazon siran nga waton di ngarini kanta ya maanak na tag-iza nga magdawatay kay-an kaini nga lopa nga toong irinsiya. Hala, pamagpatazen ta iza kay dazaw kita ka mazoy makapolos ka pagpanag-iza kaini nga lopa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index