Search form

Lokas 20:15

15Kamhan impamagtagenan matood niran ya maanak. Intimbag niran ya toong lawas ngaro ka gawas na alad na tanem. Kamhan impamagpatay niran. Na, daw magaono sa koman ya tag-iza ka lopa kaniran?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index