Search form

Lokas 20:16

16Ankaro pen iza ka toong mga sakop kay patazen gazed naiza siran. Kamhan pasaopan naiza ya tanem ka lain.

Pagpakabati ka niran ka inpamolinged ni Hisos minlaong siran nga porbida!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index