Search form

Lokas 20:2

2Kay anlaong siran kan Hisos nga panabaen mo kami daw hain garing ya katenged mo ka pagbogaw ka mga tao kahabi? Daw sin-o ya minhatag kanmo ka katenged ka pagpadazon ka kanmong mga hinang dini kanami?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index