Search form

Lokas 20:21

21Kamhan nangotana siran kan Hisos nga Maistro, mahagdam kami nga madazaw ya pagsindo mo ka mga tao. Matood isab ya mga panaba mo. Bisan ono ya katenged na tao waray pinalabi mo pagsindo mo kaniran ka matood nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index