Search form

Lokas 20:22

22Na, panabaan mo kami. Daw makalapas kami ka balaed na mga Yodayo kon ambazad kami ka bohis dizan kan Sisar nga hari nga nakadaeg ka kantang lopa? Daw ambazad kami kon diri?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index