Search form

Lokas 20:24

24ipakita mo kanao ya isang palata nga kowarta. Kamhan nangotana iza nga daw kanin-ong bayho ini ka kowarta? Daw kanin-ong ngaran ya insoyat dini? Minsambag siran nga kan Sisar gazed iton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index