Search form

Lokas 20:27

27Pagkakamhan kaiza minkarini disab kan Hisos ya mga maistro na mga Yodayo ani ngaran ya Sadosiyo. Ya kanirang toldoan ya mga namola di nga tao diri gazed mabohi pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index