Search form

Lokas 20:37

37Mahimo gazed ya pagpabohi na Diyos ka mga tao pagbalik garing ka lebeng. Kay bisan si Moysis nga karaang tao, minsoyat iza daan nga nagalaong nga izang mahon-a pen mintindeg iza dizan tenged ka sagbet nga dogihen nga nagalaga. Kamhan may nabatian naiza nga saba na Diyos nga garing ka sagbet nagalaong nga hao nga Diyos ani ya hawagenen na kamazong mga karaan nga si Abraham daw si Isak daw si Hakob. Ani ini ya impasoyat na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index