Search form

Lokas 20:42

42Kay dizan ka mga daan insoyat ni Dabid inngaranan ka Salmo minngaran si Dabid kan Kristo nga toong Ginoo. Kay minlaong iza nga ya Diyos ani ya minpanaba ka kanaong Ginoo nga lomo-to ko naa dini ka kanaong too

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index