Search form

Lokas 20:46

46nga maghamarag kamo ka batasan na mga maistro ka mga Yodayo. Kay ambado siran ka mga ataas nga bado. Kamhan an-azi siran dizan ka mirkado kay naazak gazed siran nga madazaw ya pag-abiabi na mga tao kaniran. Kada pagpista daw kada pagsingba naazak siran kon palo-toon siran ka magazong dapit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index