Search form

Lokas 20:47

47Kamhan magapanlimbong sab siran ka mga balo nga babazi dazaw makaangken siran ka kanirang mga irinsiya. Kamhan magapaataasen niran ya kanirang pagpangamozo ka Diyos dazaw komoton niran ya kanirang mga sala. Agon pahamtangan siran na Diyos ka silot pagdakola ka silot naiza ka iba nga mga tao nga nakasala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index