Search form

Lokas 20:5

5Kamhan namagsabot siran kon ono sa kontana ya kanirang isambag. Namaglaong siran nga kon ansambag kita nga garing ka Diyos ya katenged ni Howan basi long-on kita ni Hisos nga kay ono sa nga diri sa kamo antoo kan Howan?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index