Search form

Lokas 20:8

8Kamhan minsambag isab si Hisos nga diri sab hao ampanan-og kamazo kon hain garing ya kanaong katenged ka pagpadazon ka kanaong mga inhinang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index