Search form

Lokas 20:9

9Pagkakamhan ni Hisos pagsambag ka mga maistro minsogod iza pagpamolinged ka mga tao nga nagalaong nga may isang tao nga mintanem ka oma nga tamnanan ka mga obas. Kamhan nandapit iza ka mga saop. Kamhan minpanaw iza ngaro ka laing dapit. Dogay iza makaoli.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index