Search form

Lokas 21

1Pagpanaba pen ni Hisos ka toong mga sakop nakita naiza ya mga kowartahan nga minholog ka kanirang mga halad dizan ka betanganan ka kowarta nga ihaladay. 2Nakita isab naiza ya isang balo nga babazi nga pobri nga minholog ka dos sintabos ka lamang. 3Kamhan minlaong si Hisos nga timan-an mazo gazed ini nga ya dos sintabos nga inhatag naitong balo nga pobri labaw gazed iton ka inhatag na tanan mga iba nga tao. 4Kay dakola pen ya kowarta niran piro nawara di gazed ya kowarta na babazi kay inhorot di naiza ka paghalad ya toong panginabohi.

5Kamhan namaglaonglaong ya toong mga sinarigan mahitenged ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos dizan ka Hirosalem kay madazaw selengan ya mga bato nga hininang daw ya mga arti nga intapil dizan ka dingding. Kamhan minlaong iza nga 6madazaw matood itong singbahan piro mageba gazed kay-an. Basta ya mga bato nga insompazan podo mabogto pagpangadeeg. 7Kamhan nangotana siran nga Maistro, kon-o kon mageba iton? Daw ono ya timaan kon antoman ya inpanaba mo kanami?

8Minsambag si Hisos nga maghamarag kamo kay basi magalimbongan kamo kay mataed ya mga andateng nga ampasingedsinged siran kanao magaangken nga si Kristo hao. Anlaong sab siran nga matapos di gazed ya kalibotan kaan. Kamhan diri kamo magtoo kaniran. 9Kon makabati kamo nga may ampakiggira nga arani di koni kamazo daw mataed ya mga ansopak ka gobirnador, diri kamo magkahaldek kay kinahanglan matoman iton piro diri pen kon ani ya kataposan nga panahon dini ka kalibotan. 10Kay ka wara pen matapos ya kalibotan ampakig-away ya isang longsod ka laing longsod. Ampakig-away isab ya isang hari ka laing hari. 11Kamhan madateng ya mga nagakalainlain dapit ka dakolang linog daw mga pihit daw mga kasakit. May mga mahangadan isab nga kaberenganan daked ka langit.

12Ka wara pen dateng itong mga kalised, kamo nga kanaong mga sinarigan, dadhen kamo na mga tao dizan ka hokmanan bisan waray sala mazo. Kamhan dalem ka mga singbahan na mga Yodayo pamagbonalan kamo. Kamhan pirisohon kamo niran. Pansangilan gazed kamo niran dizan ka mga laing tao nga magahari ka lopa na mga Yodayo. Ani ini ya hinang niran kamazo kay hao ya insakopan mazo. 13Kamhan panan-ogan mazo siran mahitenged kanao. 14Ka wara pen kamo magtindeg dizan ka hokmanan diri kamo mag-andam daan kon ono ya isambag mazo kaniran 15kay hao ya antandeg ka kamazong hena-hena. Kamham madazaw gazed ya impanaba mazo kaniran. Kamhan dizan ka mga kaaway mazo waray makasambag ka pagsopak kamazo.

16Na, wani pen ya panan-og mahitenged ka batasan na mga tao kay-an. Dadhen kamo na mga ginikanan mazo daw ya mga lomon daw ya mga azok mazo dizan ka mga laing tao dazaw patazen kamo kamhan patazen ya mga isa kamazo. 17Magakontarahan sab kamo na tanan mga tao kay hao ya insakopan mazo. 18-19Kon diri kamo ambiza ka pagtoo mazo kanao keteb ka pagkatapos naitong mga kalised mahatagan kamo ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Bisan ya isang ka legas nga bohok mazo diri magkasonog baba ka impirno.

20Na, impanan-ogan pen ni Hisos ya toong mga sinarigan mahitenged ka mga masiet nga kalised nga andateng kay-an. Nagalaong iza nga pagpakakita mazo nga inlibotan di ya siyodad nga Hirosalem na mga mataed nga soldaw, mahagdam kamo nga ka diri pen madogay madaeg gazed itong siyodad. 21Kamhan kamo nga mga taga Yoda mandalagan gazed kamo ngaro ka bobong. Kamo nga nagahela ka Hirosalem, magbakwit kamo. Kamo nga nagahela doro ka aroaro, diri di kamo magbalik ka Hirosalem. 22Kay tirmino di ini ka pagsilot na Diyos ka mga taga Hirosalem kay matoman di ya tanan mga panaba na Diyos nga impasoyat ka mga karaang propita. 23Kalooy adaw na mga kabdes daw ya mga may pinasoso kay magalised siran ka pagdalagan. Nagalised matood ya tanan mga taga kalibotan. Nazehet gazed ya Diyos ka mga taga Yoda. 24Pagarisen ya mga mataed nga tao. Kamhan pamihagen ya mga imbilin nga tao doro ka bisan hain ya dapit dini ka kalibotan. Madaeg gazed ya Hirosalem na mga tao nga diri kon Yodayo. Kamhan siran ya magahari dizan keteb ka pagtirmino na Diyos kaniran.

25Nagapadazon si Hisos pagsindo kaniran nagalaong nga ya pagkatiwas na mga masiet nga kalised kay-an maonga nga hangden ya sega daw bolan daw mga bitoon. Kamhan magalised gazed ya mga taga kalibotan kay nahaldek siran kay ya mga maonga nga inhinang na mga tao singed iton ka pagdagook na dakolang baled na dagat ka pagbagzo. 26Ingetasan ya mga tao ka pagkawied kon ono pen ya kalised kay nalaag di ka dalan ya mga bitoon daw bolan daw sega. 27Anipen makita hao na mga tao kay domatengay hao iba ya gabon. Labaw gazed hao ka gahem daw madazaw selengan. 28Kon domateng iton nga impanan-og nao kamazo maghangad kamo, magsaza kamo kay ka wara pen madogay ambalik hao ngarimbaba ka kalibotan.

29Na, paniidan mazo ya batasan na tanem nga igira daw bisan ono ya tanem mazo. 30Kon namag-o ya dahon mahagdam di kamo nga ampanhoraw di kaan. 31Singed iton ka inlaong nao kamazo koman. Pagpakakita mazo kaiza nga mga inlaong nao kamazo mahagdam kamo nga arani di gazed ya tirmino nao ka pagbalik ka kalibotan. 32Matood nga ka wara pen mapatay ya kamazong kaliwatan matoman ya impanan-og o kamazo. 33Mangawara ya kalangitan daw ya kalibotan piro ya kanaong mga panaba diri gazed mawara.

34Maghamarag gazed kamo kay basi dakola ya kamazong hena-hena ka pag-osik-osik daw ya mga makahebeg daw ya mga kawied kon ono ya kamazong panginabohi. Kamhan mabereng gazed kamo ka pagbalik nao kay madali ka gazed ya pagbalik nao singed ka kadali na pagbekas na balatik. 35Bisan sin-o ya tao waray mahagdam kon kon-o hao ambalik ka kalibotan. 36Agon mag-andam kamo daan. Maghangzo kamo ka Diyos nga pabaskegen ya kamazong pagsarig dazaw makaanget kamo ka mga kalised. Kamhan waray kasipeg mazo pag-atobang mazo kanao kay-an ka pagbalik nao. Ani ini ya impanaba ni Hisos ka toong mga sakop.

37Kamhan kada aldaw dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos nagasindo iza ka mga tao. Kada pagkadelem ambalik iza ka bobong nga Olibo kay dizan iza kon kahabzen. 38Kada masiselem ambalik ya mga mataed nga tao ka lagkaw na Diyos kay ampanalinga siran ka mga panaba ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index