Search form

Lokas 21:1

1Pagpanaba pen ni Hisos ka toong mga sakop nakita naiza ya mga kowartahan nga minholog ka kanirang mga halad dizan ka betanganan ka kowarta nga ihaladay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index