Search form

Lokas 21:18-19

18-19Kon diri kamo ambiza ka pagtoo mazo kanao keteb ka pagkatapos naitong mga kalised mahatagan kamo ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Bisan ya isang ka legas nga bohok mazo diri magkasonog baba ka impirno.

20Na, impanan-ogan pen ni Hisos ya toong mga sinarigan mahitenged ka mga masiet nga kalised nga andateng kay-an. Nagalaong iza nga pagpakakita mazo nga inlibotan di ya siyodad nga Hirosalem na mga mataed nga soldaw, mahagdam kamo nga ka diri pen madogay madaeg gazed itong siyodad.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index