Search form

Lokas 21:20

20Na, impanan-ogan pen ni Hisos ya toong mga sinarigan mahitenged ka mga masiet nga kalised nga andateng kay-an. Nagalaong iza nga pagpakakita mazo nga inlibotan di ya siyodad nga Hirosalem na mga mataed nga soldaw, mahagdam kamo nga ka diri pen madogay madaeg gazed itong siyodad.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index