Search form

Lokas 21:24

24Pagarisen ya mga mataed nga tao. Kamhan pamihagen ya mga imbilin nga tao doro ka bisan hain ya dapit dini ka kalibotan. Madaeg gazed ya Hirosalem na mga tao nga diri kon Yodayo. Kamhan siran ya magahari dizan keteb ka pagtirmino na Diyos kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index